PAIR I.

Zsófia KARSAI: PAIR I.

2016

Chamotte clay, tinsel

22 X 22 cm

Share